Prechod na navigáciu Hlavné menu
Cigeľ, okres Prievidza

Internetová stránka obce Cigeľ

Aktuality

Výberové konanieVytlačiť
 

Obec Cigeľ v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy s predpokladaným nástupom do funkcie, 1.9.2017:

  • Základná škola s materskou školou Cigeľ, Cigeľ 276, 971 01 Prievidza

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy

• absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a   podkategóriu pedagogických zamestnancov

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

• doklad o absolvovaní 1. atestácie

• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

• profesijný životopis

• návrh koncepcie rozvoja školy max. na 3 strany

• čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 9. júna 2017 na adresu: Obec Cigeľ, Cigeľ 192, 971 01 Prievidza v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie – neotvárať“.


 
 

Oznam o výbere daní z nehnuteľnosti na rok 2017Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že výber dane z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní začne prebiehať od 27. apríla 2017 a to podľa nasledovného rozvrhu:

Pondelok      7.30 – 12.00

Utorok          7.30 – 12.00

 Streda          12.30 – 16.30

Štvrtok          7.30 – 12.00

Mimo týchto hodín nemusíte byť vybavení. Za porozumenie ďakujeme.

 


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2017Vytlačiť
 

V roku 2017 sa bude komunálny odpad vyvážať vždy v utorok, každý nepárny týždeň. Triedený odpad sa bude vyvážať podľa harmonogramu v prílohe.


 
 

Mapový portál obceVytlačiť
 

Vážení občania, pripravili sme pre Vás mapový portál obce Cigeľ, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link MAPOVÝ PORTÁL OBCE CIGEL(cez zelenú ikonku asi v strede stránky napravo). Cez uvedený mapový portál obce môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prehliadať územný plán, súpisné čísla, prípadne služby v obci.


 
 

Verejné obstarávanie podľa prg.117

VO - odvodnenie základov ZŠ CigeľVytlačiť
 


 
 

webygroup

dnes je: 26.5.2017

meniny má: Dušan

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Cigeľ


4552309

Úvodná stránka