Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Cigeľ, okres Prievidza

Ocenení občania

Pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Cigli udeľujú za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce, zviditeľnenie, reprezentáciu a propagáciu obce, za hospodársky a kultúrny rozvoj obce Cenu obce Cigeľ týmto občanom:

1. Ing. Peter Čertík
Narodil sa v Cigli 29.6.1933. Vyštudoval Vysokú školu technickú, Banícku fakultu v Košiciach. V súčasnosti žije v Bratislave, ale aj napriek tomu našu obec veľmi často navštevuje a zaujíma sa o všetko čo sa v nej odohráva. Neustále pomáha našej obci pri revitalizácii po banskej činnosti, odstraňovaním jej následkov, hlavne narušenému hydrologickému režimu. Výrazným spôsobom prispel k vybudovaniu viacúčelovej vodnej nádrže a zariadení na lyžiarskom vleku. V súčasnosti je stále pracovne činný ako konateľ Banských projektov, s.r.o. Je stále nápomocný obci pri rokovaniach na ministerstvách a rôznych inštitúciách v Bratislave. Sponzorsky prispieva na spoločenské akcie, ktoré sa v našej obci poriadajú. Okrem množstva ocenení a vyznamenaní, ktoré dostal spomeniem jedno. V roku 2004 mu bolo udelené prezidentom republiky najvyššie štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. Triedy za významné zásluhy a hospodársky rozvoj SR.

2. Mgr. Vincent Chrebet
Narodil sa v Cigli 19.5.1937. Zaslúžil sa o kultúrne dianie v našej obci tým, že nacvičoval divadelné hry, s ktorými vystupovali naši ochotníci aj v iných obciach okresu. Pôsobil vo viacerých funkciách, ako riaditeľ Miestneho osvetového strediska, poslanec MNV, poslanec a tiež zástupca starostu. 25 rokov pôsobil ako riaditeľ ZŠ Koš, ktorú navštevovali aj naši žiaci, ktorým napomáhal úspešne sa umiestniť na stredné školy a odborné učilištia. V súčasnosti sa tiež stále angažuje a podieľa sa na organizovaní kultúrnych podujatí, občianskych pohrebov, je hlavným redaktorom Ciglianskeho spravodaja, pracuje vo výbore SZPB a výbore Urbariátu. Zodpovedne sa stará o zachovanie revolučných tradícií našej obce činnosťou v Izbe revolučných tradícií, kde podáva výklad pre organizované skupiny.

3. Jozef Krausko, st.

Narodil sa 8.8.1919 v Cigli. Charakterizuje ho pracovitosť a cieľavedomosť. Podieľal sa na budovaní našej obce prakticky od skončenia II. svetovej vojny. Bol dlhoročným poslancom MNV, zastával funkciu predsedu Spoločenstva urbariátu až do jeho zániku v roku 1956. 15 rokov viedol hasičský zbor a zaslúžil sa o rozvoj požiarnej ochrany. Celý život bo úzko spätý s pôdou a poľnohospodárstvom, v tejto oblasti bol a stále je skutočným odborníkom. Pracoval ako vedúci dvora Štátnych majetkov v Cigli, a svoj pracovitý fortieľ uplatnil aj ako bača na salašoch v našom chotári. Naši občania si pána Krauska pamätajú aj ako starejšieho na svadbách a rodinných oslavách, ale aj ako odborníka pri zabíjačkách. V súčasnosti je najstarším občanom mužského pohlavia v Cigli, keď onedlho oslávi 93. narodeniny.

4. Ján Ďurina
Narodil sa 17.5.1944. Od návratu z vojenskej základnej služby v roku 1965 sa aktívne zapájal do prác spojených s rozvojom našej obce. Angažoval sa pri budovateľských aktivitách a pri práci v spoločenských organizáciách najmä pri rozvíjaní športovej činnosti. Bol poslancom MNV, zaslúžil sa o obnovenie činnosti TJ Sokol neskôr premenovaný na TJ Partizán, ktorej bol niekoľko rokov predsedom a doteraz členom výboru. Aktívne sa zúčastňoval pri výstavbe všetkých objektov v rámci obce ako napr. výstavba KD, ZŠ a MŠ, športovej tribúny, starého a nového lyžiarskeho vleku, hlavného resp. pomocného ihriska. Bol pri vzniku a organizácii úspešných akcií ako Pochod vďaky SNP, futbalový turnaj SNP, Partizánska vatra, ktoré už majú svoju tradíciu a sú vo verejnosti obľúbené.

5. Štefan Mjartan
Narodil sa 26.12.1953 v Cigli. Je dlhoročný starosta našej obce a o jeho zodpovednej práci v tejto funkcii svedčí fakt, že ho občania Cigľa opätovne do tejto funkcie zvolili už po štvrté volebné obdobie. Za jeho funkčné obdobia sa zmenila celková tvár našej obce, ktorá sa rozvinula po všetkých stránkach. Z mnohých treba spomenúť najmä výstavbu nájomných bytov, s ktorou začal ako prvý starosta a doteraz sa ich vybudovalo už 60. Za jeho starostovania sa počet obyvateľov zvýšil takmer o 300. Dokázal získať finančné prostriedky z fondov EÚ na vybudovanie unikátneho solárneho verejného osvetlenia. Dôveru občanov obce, ale aj okresu získal aj vo voľbách za poslanca VÚC TSK. Za jeho účinkovania obec získala mnoho vyznamenaní, v roku 2011 v súťaži Dedina roka uspela a bola ocenená Dedina ako hospodár.

 

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Cigli za úspešnú a záslužnú činnosť, za reprezentáciu a propagáciu našej obce a za dlhodobú a príkladnú prácu v riadení a správe obce udeľuje Cenu starostu obce týmto občanom:

1. p. MGR. JÁNOVI ČERNÁKOVI
- zástupca starostu obce, bývalý riaditeľ ZŠ, aktívny pri poriadaní kultúrno-spoločensko-športových podujatí, moderátor a hlásateľ.
2. p. PETROVI VAŽANOVI
- pracovitý a skromný človek. 60 rokov bol organistom v kostole.
3. p. BOŽENE  SVITKOVEJ
- dlhoročná riaditeľka a učiteľka našej ZŠ, svoje skúsenosti zo života obce využíva ako kronikárka obce.
4. p. JOZEFOVI  KRAUSKOVI, ml.
- mladý ale veľmi nápomocný pri rozvoji našej obce a jej zviditeľňovaní. Pracuje ako profesionálny pracovník Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi. Podieľal sa na zásahu likvidácie výbuchu vo VOP Nováky v roku 2007, ako veliteľ zásahu.
5. p. EMÍLII ČISÁRIKOVEJ
- zviditeľnila obec ako akademická maliarka na rôznych výstavách a podujatiach. Navrhla a realizovala symboly našej obce.
6. p. VALÉRII KRAUSKOVEJ
- zástupkyňa pre materskú školu, jej dlhoročná pracovníčka, organizátorka programov pre deti na kultúrno-spoločenských podujatiach.
7. p. EDUARDOVI  ŠUŠOLOVI
- bývalý funkcionár MNV, aktívny pri budovaní našej obce, schopný organizátor, ešte aj teraz aktívny v Pozemkovom spoločenstve Urbár Cigeľ.
8. p. BLAŽENE MÁLIKOVEJ
- spoľahlivá dlhoročná pracovníčka – ekonómka Obecného úradu Cigeľ.
9. p. ŠIMONOVI SVITKOVI st.
- bývalý funkcionár – predseda MNV, pričinil sa o rozvoj obce, doteraz veľmi aktívny v celkovom dianí obce.

 

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Cigli za úspešnú a záslužnú činnosť, za reprezentáciu a propagáciu našej obce a za dlhodobú a príkladnú prácu v riadení a správe obce udeľuje Zvláštne ocenenie obce Cigeľ týmto občanom:

1. p. AGÁTE SEDLIAČKOVEJ
- ľudová liečiteľka, pomáha svojimi radami a liečiteľskými schopnosťami nielen občanom Cigľa

2. p. PAVLOVI  MICHALOVIČOVI
- podieľal sa na výstavbe obecných budov, je nápomocný pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií.

3. p. EVE ČERNÁKOVEJ
- dlhoročná riaditeľka Základnej školy, vychovala a do života pripravila generácie detí.

4. p.  JOZEFOVI  HAJSTROVI

- za zachovanie Izby revolučných tradícií a dlhoročné vedenie ZO SZPB

5. p. ŠIMONOVI SVITKOVI ml.
- umelecký šéf Štátnej opery Banská Bystrica, sólista, zviditeľňuje našu obec

6. p. DUŠANOVI  WEISSOVI
- služobne najdlhšie pôsobiaci poslanec MNV a OcZ, predseda SZPB

7. p. ĽUBOŠOVI  MÁLIKOVI
- držiteľ diamantovej plakety prof. Jana Jánskeho, 83 bez príspevkových odberov krvi

8. p. MILANOVI  KRAUSKOVI
- člen zásahového družstva pri výbuchu vo VOP Nováky, dlhoročný člen požiarnej ochrany v Cigli.

9. p. HELENE  SVITKOVEJ
- dlhoročná predsedkyňa bývalého Zväzu žien, ešte aj teraz aktívna v organizácii SZPB

10. p. ŠTEFANOVI  SVITKOVI
- bývalý funkcionár MNV, predseda a tajomník, neskôr starosta obce, zaslúžil sa o rozvoj obce.

11. p. ELEGIUSOVI  MÁLIKOVI
- bývalý funkcionár MNV, tajomník, zaslúžil sa o rozvoj obce.

12. p. JOZEFOVI ŠUŠOLOVI
- bývalý funkcionár MNV, tajomník, zaslúžil sa o rozvoj obce.

13. p. ANTONOVI  KOTRÍKOVI
- dlhoročný predseda TJ, organizátor mnohých verejno-prospešných brigád, zaslúžil sa o rozvoj obce.

14. p. JÁNOVI  DOLINSKÉMU
- jeden z najstarších obyvateľov, ktorý prežil neuveriteľné útrapy väzňa v koncentračných táboroch.

15. p. ŠTEFANOVI  SVITKOVI
- prežil ako väzeň koncentračné tábory Mauthausen a Dachau

16. p. EVE  HANZELOVEJ
- 30 rokov pracovala ako poštárka


 

webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Cigeľ


9539226

Úvodná stránka